KDU.breadcrumbs.homeČasto kladené otázky

Často kladené otázky

Dovolte nám shrnout důležité dotazy, na které se ptáte.
1) Vaše kandidátní listina se hodně proměnila. Proč se na ní tentokrát neobjevila jména kandidátů, kteří za Vás tradičně kandidovali?
Místní organizace KDU-ČSL Odry, která čítá zhruba 35 členů a stále se rozrůstá, prošla a stále ještě prochází svou vnitřní proměnou. Určili jsme si cíle a priority a přejeme si, aby oderská KDU-ČSL byla organizací s pokračováním, aby neskončila s odchodem silné generace nebo nepřežívala na pokraji svých sil.
Našimi cíli jsou:
1) stabilizovat místní organizaci Odry a umožnit prostřednictvím vnitřních změn zapojení nových lidí do komunální politiky,
2) uspět ve volbách s dobrými novými kandidáty.
Našimi prioritami jsou:
a) podpořit lidovecké kandidáty a dále nové kvalitní a perspektivní kandidáty,
b) nestavět vše na jednotlivci, ale na týmu kvalitních lidí,
c) nastavit komunikaci mezi zvolenými zastupiteli a místní organizací, potažmo dalšími nezvolenými kandidáty, kteří mají zájem o informace a zajistit možnost podílení se členů organizace na směřování města i po volbách. 

A abychom mohli sklízet, musíme také zasévat. Tak jako se proměňuje oderská KDU-ČSL, proměňuje se i naše kandidátní listina.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem kandidátům, kteří v minulosti za KDU-ČSL kandidovali. Velice si vážíme všech, kteří jsou ochotni zapojit se do budování veřejného prostoru. Děkujeme zejména zvoleným zastupitelům, kteří se v průběhu let zasloužili o spoustu dobrého, co v Odrách mohlo vzniknout, za jejich čas a ochotu věnovat se zvelebování společného prostoru pro nás všechny.


2) Jak chcete řešit velkou intenzitu dopravy přes náměstí?

Chtěli bychom využít všech politických možností na krajské i národní úrovni, aby se prosadil záměr vybudovat novou obousměrnou komunikaci podél řeky Odry, která by ulevila centru města i frekventované Potoční a Skřivánčí ulici. Nová komunikace musí splňovat naše potřeby, a to šetrnost k místním obyvatelům, životnímu prostředí a nerozdělovat Odry na dvě části. Jsme přesvědčeni, že naše požadavky jsou projekčně realizovatelné a financovatelné pomocí podpory z EU a národních a krajských zdrojů. Základem všeho je však politické rozhodnutí města, zda se touto jistě nelehkou cestou chce vydat či nikoli. KDU-ČSL rozhodně chce jít tímto směrem.
Naopak nesouhlasíme s názorem, že vyřešíme naši špatnou dopravní situaci pouhým zákazem průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun. Jednak tím náš problém záměrně přesouváme na jiné obce, přes které by veškerá tato nákladní doprava proudila a jednak je třeba si uvědomit, že také intenzita osobní automobilové dopravy neustále roste, proto "pouhý " zákaz průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun nebude dlouhodobým řešením.
V současnosti se v blízkosti Oder, podél dálnice D1, projektuje a plánuje výstavba vysokorychlostní vlakové trati. Chtěli bychom této situace využít a jednat v této souvislosti o možnosti vybudování nové komunikace ke stavbě. Abychom však mohli začít jednat, je potřeba, jak už jsme zmínili výše, politické rozhodnutí města (zvolených zastupitelů), jakým směrem chce tento jeden z největších problému Oder řešit.  

3) Co budete dělat s Obchodním domem?
Domníváme se, že toto je přesně projekt, ke kterému by se měla vyjádřit široká veřejnost. Doposud vedení města nenašlo jeho smysluplné využití. Nabízí se různé varianty, např. ve sklepě vybudovat klub pro mladé, na střeše vyhlídku s kavárnou, ve třetím patře moderní knihovnu s  komunitním centrem, zázemím pro spolky či mateřské centrum. Věříme, že veřejnou debatou lze dospět ke kvalitnímu záměru. 

4) Co je to komunitní energetika, o které píšete ve Vašem programu?
Jde o energetické propojení veřejného, podnikatelského a soukromého (rodinného) sektoru s cílem vyrábět energii z obnovitelných zdrojů (např. instalací fotovoltaických panelů na střechy, příp. stěny budov továren, škol, bytových domů), tuto energii spotřebovávat v rámci komunity, a tak ušetřit nemalé výdaje za energie. Jde o nevyhnutelnou cestu, jak dopady energetické krize minimalizovat a být více soběstační. 

5) Co je participativní rozpočet, o kterém píšete ve Vašem programu?
Jde o část rozpočtu města, o jehož využití rozhodují sami občané. Občané mohou navrhovat, co by se za tyto peníze mohlo realizovat a pak hlasováním také rozhodnou, který z těchto návrhů má největší podporu u spoluobčanů. Město pak zrealizuje to, co si občaní nejvíce přejí. 
Vnímáme jako velmi důležité, aby občané mohli ovlivňovat to, co se v našem městě vybuduje. Je důležité zažít ten pocit, že každý může ovlivnit, co se kolem něj děje.

6) Jak vyřešíte problémy s Dělnickým domem?
Jsme přesvědčeni o tom, že Dělnický dům se stal pod vedením paní Sochorové a jejího sehraného týmu střediskem kvalitní kultury a velkou podporou spolkům v Odrách (divadelníkům, tanečnicím, zpěvačkám apod.).
Za jeden rok působení nové ředitelky a jejího týmu je to bohužel jiné.
O vyřešení problémů v Dělnickém domě neboli o změnu v jeho vedení, jak Zastupitelstvu města Odry doporučoval finanční i kontrolní výbor, se pokoušel (spolu s některými dalšími zastupiteli z ODS a KSČM) náš zastupitel za KDU-ČSL pan Petr Kučerka, který problematiku řešil i na půdě Rady města Oder, avšak marně. Neuspěl a v současnosti je to politicky neprůchodné. Změna pro Odersko spolu s ČSSD obě doporučení z výborů Zastupitelstva města Odry nerespektují a protože změnu ve vedení Dělnického domu může uskutečnit jen rada města, musíme doufat, že občané v nadcházejících volbách rozdají své hlasy tak, aby nově zvolená Rada města Odry mohla změnu ve vedení Dělnického domu zrealizovat.

Náš postoj k této situaci je jasný. V řídící funkcí musí být erudovaný, kompetentní, proaktivní a týmový člověk s jasnou vizí. Najdeme nového ředitele / ředitelku Dělnického domu.